TSG750

Čtečka je vhodná pro evidenci a kontrolu přístupů osob pomocí biometrického snímání otisků prstu nebo karty/čipu. Komunikace probíhá pomocí WiFi nebo TCP/IP.

Čtečku TSG750 naleznete na našem e-shopu, případně kontaktujte své obchodní zastoupení.

Editace čtečky z webové aplikace

IMEI je jedinečné označení čtečky a jeho vyplnění je zásadní pro správnou komunikaci čtečky.

Čtečky je možné rozdělit do různých oblastí, např. podle budov nebo pater. V přehledu přístupů je pak možné jednotlivé přístupy filtrovat právě podle oblastí.

Ověření uživatele probíhá pomocí otisku nebo karty/čipu. Je možné také nastavení různých kombinací ověření:

 • pouze otisk
 • otisk nebo karta
 • ID + otisk nebo karta
 • ID + otisk nebo ID + karta
 • ID + otisk nebo karta + otisk
 • Otevřeno
 • Uzavřeno
 • pouze karta
 • ID nebo otisk
 • ID nebo karta
 • ID + karta
 • karta nebo otisk
 • ID + otisk
 • ID + karta + otisk

Nejširší možností je nastavení jakéhokoliv ověřovacího módu.

V záložce Obecné je možné také nastavit Titulek, tedy text, který se zobrazuje na obrazovce čtečky.

V záložce Typy přístupů je možné jednotlivým tlačítkům přiřadit typy přístupů.

Automatické typy přístupů ve zvolených časech předvybírají různé typy přístupů. Uživatel nemusí vybírat typ přístupu, ale rovnou může předvybraný typ přístupu registrovat.

Lze také nastavit, co se má stát v časových intervalech, kdy není definované pravidlo – buď se typ přístupu nastaví jako neznámý nebo se detekuje automaticky.

Aby uživatelé mohli čtečku používat, musí být do této čtečky přiřazeni.

Na této záložce můžete spouštět různé operace související s uživateli ve čtečce nebo se samotnou čtečkou.

 • Smazat všechny uživatele ve čtečce – operace smaže všechny uživatele ve čtečce, uživatelé pak nemohou zadávat přístupy na této čtečce
 • Smazat S-log
 • Smazat G-log
 • Reset S-log pointeru
 • Reset G-log pointeru
 • Vyčte G-log a S-log podle aktuálního pointeru
 • Restartovat – operace restartuje čtečku
 • Zjistit SN – operace vyčte sériové číslo čtečky
 • Zjistit kód produktu – operace vyčte kód produktu
 • Znovu nahrát nastavení do čtečky – operace znovu nahraje veškeré nastavení do čtečky (dle editačního formuláře)
 • Vyčtení uživatelů – operace vyčte a zobrazí všechny uživatele, kteří jsou nahráni ve čtečce
 • Promazat konfigurace

G-log – seznam událostí, které se na čtečce odehrály
S-log – seznam nastavení, které na čtečce proběhly

Editace čtečky v administrátorském rozhraní ve čtečce

Ikonka domečku na obrazovce čtečky v pravém horním roku značí vstup do administrátorského rozhraní. Pokud je ve čtečce nahraný uživatel s oprávněním správce (Administrace – Uživatelé – editace uživatele – záložka Oprávnění – HW Správa čteček), je vyžadováno ověření tohoto oprávněného uživatele. Pokud ve čtečce není nahraný uživatel s oprávněním správce, použijte výchozí heslo 1234.

Administrátorské rozhraní nabízí následující položky: 

 1. zadejte ID uživatele (User ID). Je-li požadováno i ID zaměstnance (Employee ID) odlišné od od ID uživatele, zadejte jej, jinak bude použito stejné číslo jako je ID uživatele
 2. klikněte na pole „Jméno“ (Name) a na klávesnici zadejte jméno uživatele
 3. v poli „Oprávnění“ (Privilege). Vyberte oprávnění uživatele: Uživatel nebo Administrátor
 4. nastavení potvrďte tlačítkem „OK“.

Každý uživatel může mít načteny dva otisky a jednu kartu.

 1. pro registraci otisku klikněte na „Otisk 1“ (Fingerprint 1) a přiložte třikrát prst na senzor
 2. pro registraci druhého otisku klikněte na „Otisk 2“ (Fingerprint 2) a postupujte jako u prvního otisku
 3. má-li být načten uživateli pouze jeden otisk, musí být načten jako „Otisk 1“
 4. pro registraci ID karty klikněte na „Karta“ (Card) a přiložte kartu ke čtečce
 5. pro načtení fotografie uživatele klikněte na sekci „Foto“ (Photo)
 6. postavte se před čtečku tak, aby byl vidět na obrazovce celý obličej
 7. klikněte na „Foto“ (Take) pro vytvoření fotografie
 8. tlačítkem „Registrovat“ (Register) fotografii uložíte, tlačítkem „Zpět“ (Back) se vrátíte
 1. klikněte na ikonu „Nastavit dočasné ID“ (Set Temp ID)
 2. zadejte ID uživatele, příp. ID zaměstnance a jméno
 3. v poli „použít počet“ (Use Count) zadejte počet přístupů dočasného uživatele – vyčerpáním tohoto počtu nebude uživateli další přístup povolen
 4. nastavení potvrďte tlačítkem „OK“
 1. zadejte ID uživatele a klikněte na „OK“
 2. vyberte položku, kterou chcete smazat (otisk, kartu, foto)
 3. volbou „Smazat vše“ budou smazány otisky uživatele, jeho karta i fotografie

V tomto menu lze vyhledat informace o uživateli, o jeho přístupech nebo přístupech v zadaném časovém intervalu.

Zobrazit info uživatele (View User Info) – po výběru ID uživatele zobrazí počet načtených otisků a kartu

Obecný Log (General Log) – slouží k vyhledání záznamů přístupu vybraného uživatele (je možné zvolit období – Vše, Poslední týden, Minulý měsíc, Specifikace data)

Log správy (Management Log) – umožní vyhledat v databázi čtečky všechny uložené záznamy přístupu za vybrané období

Nastavení slouží k nastavení zobrazení data, času, výběru jazyka hlasitosti a tapety pozadí.

Nastavení hodnoty hlasitosti na 0 utlumí všechny hlasové zprávy a odezvu na dotyk displeje.

Mód ověření (Verification Mode) – umožňuje řízení přístupu různými kombinacemi zadání ID, ověření karty, ověření otisku

Maska ID (ID Mask) – skryje ID uživatele z bezpečnostních důvodů

Použít tamper (Use Tamper Alarm) – sejmutí čtečky ze zdi vyvolá poplach

Kalibrace senzoru (Calibrate Sensor) – nastavení citlivosti senzoru na základě světelných podmínek okolí

Použít dotykový senzor (Use Touch Sensor) – pouze pro použití optického senzoru

Změnit hodnotu

Použít externí funkční klávesnici

Režim narušení čidla

Obecná upozornění (General Log Warning) – nastavení počtu událostí Obecného Logu pro upozornění před přetečením paměti

Správa upozornění (Management Log Warning) – nastavení počtu událostí Logu správy pro upozornění před přetečením paměti

Obnovit tovární nastavení (Restore Factory Settings) – inicializace nastavení na tovární hodnoty

Vymazat obecný Log (Clear General Log) – vymazat události přístupu ve čtečce

Vymazat Log správy (Clear Management Log) – vymazat události správy ve čtečce

Vymazat načtená data (Clear Enroll Data) – vymazat data uživatel

Zobrazení fotografie (Photo Display) – zobrazí/nezobrazí aktuální
nebo již registrovanou fotografii uživatele

Uložení fotografie (Save Photo Log) – volby ukládání fotografie uživatele:

 • (Never Save) – nikdy neukládat;
 • (Save when verify fail) – uložit při neúspěšném ověření
 • (Save when verify success) – uložit při úspěšném ověření
 • (Always save) – vždy uložit;

Detekce tváře (Detect Face) – povolí / zakáže detekci tváře po ověření ID, karty nebo otisku (není-li tvář dostatečně detekována (zakrytí čepicí, maskou,…) nebude ověřena)

Délka detekce tváře (Face Detection Duration) – maximální doba detekce tváře než bude označena za neověřenou

Na paměťovou microSD kartu je možné stáhnout ze čtečky informace o uživatelích, událostech přístupu, nebo z ní nahrát do čtečky informace uživatele nebo aktualizovat firmware čtečky.

Lze nahrát (download) uživatele na kartu z jedné čtečky a poté je nahrát (upload) do druhé čtečky.

Nastavení různých parametrů přístupu.

Použít subsenzor (Use Sub Sensor) – použít subsenzor, je-li nainstalován

Nastavení čtečky otisků (FP reader Settings) – pro použití čtečky TSG-150

Časové zóny (Define Timezone) – nastavení parametrů časové zóny

Uživatel čas. zóny (User Timezone) – přiřazení uživatele časové zóně

Typ zámku (Lock Type) – volba NO nebo NC

Doba sepnutí zámku dveří (Lock Door Release Time) – nastavení doby sepnutí relé ovládající zámek dveří

Použít poplach otevř. násilím (Use Force Open Alarm) – použití detekce násilného otevření dveří (poplach na detektoru otevření dveří bez sepnutí zámku)

Mód relé (Realy Mode) – volba ovládání relé 1 nebo obou relé (1 a 2)

Počet opak. přístupů (Reaccess Count) – nastavení počtu pokusů načtení otisku při použití módu ověření ID&FP nebo CD&FP

Čas opakovaného přístupu (Reaccess Limit Time) – časový limit pro předchozí volbu

Wiegand formát (Wiegand Format) – nastavení počtu bitů výstupního formátu Wiegand – 26, 32, 34, 35, 37, 64 bit

Invertovat data karty (Invert Card Data)

Anti-passback (Anti-passback) – povolí / zakáže funkci anti-passbacku (zamezení dvojího průchodu)

Nastavení TCP/IP – nastavení DHCP nebo statické IP, portu čtečky, masky podsítě, výchozí brány a nastavení serveru

Nastavení Wifi – nastavení parametrů komunikace přes Wi-Fi (pouze pokud má čtečka Wi-Fi modul)

Nastavení různých módů ověření v různých časových úsecích.

Mód (Mode) – výběr módu verifikace

Rozsah času (Time Range) – nastavení rozsahu času platnosti

Dny v týdnu (Weekday) – výběr dnů v týdnu pro platnost nastavení

Plán funkčních kláves (Auto FuncKey) – nastavení funkčních kláves pro časové zóny (nelze je použít pro nastavení docházky)

Přiřazení funkčních kláves (None-relay FuncKey) – nastavení funkčních kláves pro docházku

Externí funkční kláves (CD2 Auto Funckey) – povolí použití funkčních kláves pro připojenou externí čtečku

Poplach FK – relé (Relay Alarm Funckey) – povolí / zakáže sepnutí poplachového relé přiřazenou funkční klávesou

Poplach FK – bzučák (Buzzer Alarm Funckey) – povolí / zakáže aktivaci bzučáku čtečky přiřazenou funkční klávesou

Často kladené dotazy