SYSF203TP

Čtečka je vhodná pro evidenci a kontrolu přístupů osob pomocí rozpoznání obličeje, biometrického snímání otisků prstu nebo karty/čipu. Komunikace probíhá pomocí WiFi nebo TCP/IP.

Čtečku SYSF203TP naleznete na našem e-shopu, případně kontaktujte své obchodní zastoupení.

Editace čtečky z webové aplikace

model: Face

IMEI je jedinečné označení čtečky a jeho vyplnění je zásadní pro správnou komunikaci čtečky.

Čtečky je možné rozdělit do různých oblastí, např. podle budov nebo pater. V přehledu přístupů je pak možné jednotlivé přístupy filtrovat právě podle oblastí.

Ověření uživatele probíhá pomocí rozpoznání tváře, otisku nebo karty. Je možné také nastavení různých kombinací ověření:

 • otisk nebo karta
 • pouze tvář
 • pouze otisk
 • pouze karta
 • karta + otisk
 • tvář + karta
 • tvář + otisk

Nejširší možností je nastavení jakéhokoliv ověřovacího módu.

V záložce Obecné je možné také zapnout či vypnout pořizování fotografie během zadání přístupu. Jedná se jen o grafický doplněk, který je využit například v přehledu přítomnosti nebo v přehledu přístupů.

Pokud jsou zapnuté automatické typy přístupů, při zadání přístupu na čtečce uživatelem, je typ přístupu detekován automaticky (není nutné vybrat typ přístupu na obrazovce čtečky).

Aby uživatelé mohli čtečku používat, musí být do této čtečky přiřazeni.

V záložce Kustomizace je možné jednotlivým tlačítkům na obrazovce čtečky přiřadit typy přístupů.

Na této záložce můžete spouštět různé operace související s uživateli ve čtečce nebo se samotnou čtečkou.

 • Smazat všechny uživatele ve čtečce – operace smaže všechny uživatele ve čtečce, uživatelé pak nemohou zadávat přístupy na této čtečce
 • Vyčtení uživatelů – operace vyčte a zobrazí všechny uživatele, kteří jsou nahráni ve čtečce
 • Znovu nahrát nastavení do čtečky – operace znovu nahraje veškeré nastavení do čtečky (dle editačního formuláře)
 • Vyčtení parametrů
 • Vyčtení G-log
 • Vyčtení S-log
 • Vyčtení G-log S-log
 • Smazat S-log
 • Smazat G-log
 • Restartovat – operace restartuje čtečku
 • Synchronizovat čas – operace synchronizuje čas ve čtečce

G-log – seznam událostí, které se na čtečce odehrály
S-log – seznam nastavení, které na čtečce proběhly

Editace čtečky v administrátorském rozhraní ve čtečce

Ikonka domečku na obrazovce čtečky v levém horním rohu značí vstup do administrátorského rozhraní. Pokud je ve čtečce nahraný uživatel s oprávněním správce (AdministraceUživatelé – editace uživatele – záložka OprávněníHW Správa čteček), je vyžadováno ověření tohoto oprávněného uživatele.

Administrátorské rozhraní nabízí čtyři základní menu: Uživatel, Nastavení, USB disk a System info.

Enroll

Tlačítko Enroll vyberte pro přidání nového uživatele. Zobrazená tabulka nabízí přednastavené hodnoty pro načtení nového uživatele. Tyto hodnoty lze editovat.

V poli ID uživatele je zobrazeno první volné ID uživatele. ID je jedinečné číslo, přiřazené uživateli, které jej jednoznačně identifikuje v systému.

Po kliknutí do pole Jméno se zobrazí virtuální klávesnice umožňující zadání jména uživatele.

V poli Úroveň je možné zvolit stupeň oprávnění uživatele: Uživatel, Správce nebo Administrátor.

Kliknutím na tlačítko OK jsou údaje uloženy a je zobrazena další nabídka pro načtení karty, tváře, otisku a dalších nastavení uživatele.

Pro načtení tváře, otisku nebo karty či zadání hesla postupujte podle pokynů na obrazovce a hlasových zpráv.

Fotka – načtení fotografie uživatele, která může být zobrazována při jeho ověření na čtečce. Pozor, není využita pro samotné ověření!

Časová zóna uživatele – přiřazení až pěti časových zón, kdy bude mít uživatel oprávnění k přístupu
Továrně je přiřazena ČZ 1, která je trvale platná.

Alarm otisku – načtení otisku uživatele jehož použití povolí přístup a aktivuje poplachový výstup
Poplach je možné v hlavním menu vypnout.

Smazat

Stiskem tlačítka Smazat otevřeme tabulku pro výběr uživatele. Zadáním jeho ID je zobrazena další tabulka, v níž je možné zvolit kterou položku (Tvář, Otisk, Karta, Heslo, Fotka) chceme smazat. Volba „Smazat vše“ smaže veškerá data uživatele.

Editovat

Po stisku tlačítka Editovat je nejprve zobrazena tabulka se seznamem uživatelů. Kliknutím na řádek vybraného uživatele otevřeme stejnou tabulku jako při zadávání údajů uživatele při jeho načtení.

Základní

Jazyk – výběr jazyka textu zobrazovaného na klávesnici (angličtina, čeština)

Zvuk – zapnutí/vypnutí zvukového signálu při dotyku displeje

Hlasitost – nastavení hlasitosti zvukového signálu a hlasových zpráv (možný rozsah je 1 až 10)

Typ časového módu – nastavení popisu dostupných typů přístupu (příchod, odchod, k lékaři, …)

Automatická změna časového módu – volba časové periody platnosti jednotlivých typů přístupu

Nastavení zvonku – nastavení doby aktivace a výběr tónu zvonku

Počet zvonění – nastavení počtu zvonění při aktivaci zvonku
V rozsahu 0 (deaktivován) až 255.

Část – editace popisu části (pobočka, oddělení, …) do které může být uživatel zařazen

Pokročilé

Ověřovací mód – výběr způsobu verifikace uživatele (tvář, otisk, karta samostatně, nebo v jejich kombinaci i se zadáním hesla)

Citlivost detekce tváře – výběr citlivosti detekce (běžná, nízká, vysoká)

Datum a čas – nastavení data a času, včetně jejich formátu a časové zóny

NTP server – nastavení adresy serveru pro synchronizaci času, který bude použit v případě, že je čtečka připojena k internetu

Synchronizace času – čas lze aktuálně synchronizovat pokud je čtečka připojena k internetu a nastaven NTP server

Nastavení fotky – výběr fotky uživatele, která bude zobrazena na displeji po úspěšné verifikaci (žádná, načtená fotka nebo realtime kamera)

Použít log chyb – povolí ukládání zpráv o chybách pro jejich pozdější využití

Povoleno správců – stanovení maximálního počtu uživatelů s oprávněním správce nebo administrátora (maximum je 5 správců)

Kalibrovat senzor – spuštění operace při níž se snímací senzor kalibruje na okolní světelné podmínky
Tato operace může trvat až minutu, její ukončení je ohlášeno zprávou na displeji a hlasovou zprávou.

Upgrade firmware – aktualizace firmware čtečky z připojeného USB flash disku

Tovární nastavení – nastaví čtečku na tovární hodnoty, databáze uživatelů je zachována

Napájení

Restartovat v – nastavení času, kdy má být čtečka restartována (obdoba odpojení/připojení napájení)

Režim spánku po – nastavení času, kdy je čtečka v klidu, po jehož uplynutí čtečka přejde do režimu spánku
Nastavení je v minutách od 0 (neusínat) až do 9999 min.
V režimu spánku je na displeji zobrazován čas, senzor otisků je neaktivní. Z režimu spánku se čtečka probouzí zaznamenáním pohybu před kamerami.

Komunikace

V nabídce komunikace lze nastavit parametry připojení přes internet (TCP/IPv4, TCP/IPv6) a je i zobrazena MAC adresa čtečky.

Je možné volit mezi automatickým přidělováním IP adresy serverem DHCP, nebo DHCP nepovolit a zadat parametry
manuálně.

V nabídce WiFi jsou nastavovány parametry pro bezdrátové připojení čtečky, povolení/zákaz použití WiFi apod.

Log

Nabídka obsahuje nastavení pro varování před přetečením velikosti logovacích souborů.

Přístup

Definovat časovou zónu – nastavení až 50-ti časových zón, které je možné použít pro ovládání přístupu

Čas otevření dveří – nastavení doby sepnutí relé zámku ve čtečce

Časový limit otevření dveří – maximální doba otevření dveří, při jejímž překročení je generován poplach
Vyžaduje zapojení senzoru otevření dveří a volbu správného typu (NO – otevřít, NC – zavřít).

Typ senzoru dveří – výběr typu připojeného senzoru otevření dveří
(magnet) – žádný, NO – otevřít, NC – zavřít

Sledovat tamper – tamperový spínač aktivuje poplach při rozmontování krytu čtečky
Nereaguje na sejmutí čtečky z montážního podkladu (stěny).

Typ výstupu Wiegand – volba formátu výstupu Wiegand a bitové délky čísla karty.

Test

Nabídka obsahuje základní testy hardware čtečky. Je možné je spouštět dle vlastního výběru, nebo volbou Test všeho spustit všechny testy postupně za sebou.

Nabídka USB disk zahrnuje dostupné operace pro práci s připojeným USB diskem, především stažení nebo nahrání databáze uživatelů. Tímto způsobem je možné přenést databázi uživatel z jedné čtečky do dalších.

Stáhnout nový časový log

Stáhnout všechny časové logy

Stáhnout nový správcovský log

Stáhnout všechny správcovské logy

Stáhnout databázi uživatel

Stáhnout databázi uživatel (XML)

Nahrát databázi uživatel

Nahrát databázi uživatel (XML)

Enroll info

Nabídka zobrazuje počty registrovaných uživatelů, načtených otisků, tváří, …

Tyto údaje jsou pouze k zobrazení, není možné je v tomto menu editovat.

Info o zařízení

Info o zařízení obsahuje informace o verzích hardware a firmware.

Pokročilé

Zobrazit časový log – zobrazení přehledu přístupů vybraného uživatele

Zobrazit správcovský log – přehled operací uživatele s oprávněním správce

Zobrazit seznam uživatel – zobrazení seznamu uživatelů s uvedením počtu načtených otisků a tváře

Na obrazovce čtečky se v pravém dolním rohu zobrazuje ikonka konektivity. Pokud je tato ikonka překrytá červeným křížkem, čtečka nekomunikuje.

Často kladené dotazy