Webová služba

Přístup je možné omezit pouze pro povolené IP adresy v AdministraceFirmy – editace firmy – (Pokročilý režim) – záložka Aplikace – záložka Docházka – REST API. Pokud není vyplněná žádná IP adresa, přístup je povolený odkudkoliv.

Přístupy

vzor

https://sysdo.eurosat.cz/api/user/event/[časová značka – OD]/[časová značka – DO]/[API klíč]

(časová značka ve formátu TIMESTAMP)

(API klíč naleznete v editaci firmy v pokročilém režimu v záložce obecné)

legenda

eid … osobní číslo
ts … timestamp přístupu
un … login uživatele
us … příjmení uživatele
ue … číslo události

(1-NIC, 2-PŘÍCHOD, 4-SMAZANÝ, 8-ODCHOD, 10-PAUZA, 20-DOKTOR, 64-SLUŽEBNÍ VÝJEZD, 128-VOLNÝ SLUŽEBNÍ VÝJEZD, 272-KOUŘOVÁ PAUZA, 512-VOLNÝ DOKTOR)

m … číslo metody

(1-PIN, 2-KARTA, 4-OTISK, 8-RUČNĚ, 10-VIRTUÁLNÍ TERMINÁL, 20-AUTOGPS, 40-OBLIČEJ, 80-MOBILNÍ TERMINÁL)

v … (ne)platný příchod

(1-validní, 0-nevalidní)


například:

17. 4. 2018 12:00:00 – 17. 5. 2018 12:00:00

https://sysdo.eurosat.cz/api/user/event/1523959200/1526551200/XXXXXXXXXX

Plány

vzor

https://sysdo.eurosat.cz/api/user/plan/[časová značka – OD]/[časová značka – DO]/[API klíč]

(časová značka ve formátu TIMESTAMP)

(API klíč naleznete v editaci firmy v pokročilém režimu v záložce obecné)

legenda

eid … osobní číslo
tf … čas od kdy chceme plány
tt … čas do kdy chceme plány
un … login uživatele
f … číslo plánu (níže seznam plánů)
l … doba trvání plánu
n … poznámka k plánu

Při manuálním vložení plánu se přičítá hodnota 8192.

seznam plánů

0 … bit(1) … Nic
2 … bit(2) … Celopružná směna (0x0000002)
4 … bit(3) … Směna (0x0000004)
8 … bit(4) … Pauza (0x0000008)
16 … bit(5) … Lékař (0x0000010)
32 … bit(6) … Nemoc (0x0000020)
64 … bit(7) … Služební výjezd (0x0000040)
128 … bit(8) … Dovolená (0x0000080)
256 … bit(9) … Placené volno (0x0000100)
512 … bit(10) … Neplacené volno (0x0000200)
1024 … bit(11) … Přesčas (0x0000400)
2048 … bit(12) … Kompenzace (0x0000800)
16384 … bit(15) … Rodičovská dovolená
32768 … bit(16) … Mateřská dovolená
131072 … bit(18) … Pružná směna (0x0020000)
262144 … bit(19) … Ošetřování člena rodiny (0x0040000)
2097152 … bit(22) … Soukromý odchod (0x0200000)
16777216 … bit(25) … Sick day (0x1000000)
67108864 … bit(27) … Nepřítomnost (0x4000000)


například:

17. 4. 2018 12:00:00 – 17. 5. 2018 12:00:00

https://sysdo.eurosat.cz/api/user/plan/1523959200/1526551200/XXXXXXXXXX

Aktivity

vzor

https://sysdo.eurosat.cz/api/user/activity/[časová značka – OD]/[časová značka – DO]/[API klíč]

(časová značka ve formátu TIMESTAMP)

(API klíč naleznete v editaci firmy v pokročilém režimu v záložce obecné)

legenda

eid … osobní číslo
un … login uživatele
ua … název aktivity
t … čas vložení aktivity [timestamp gmt]
d … čas, ve kterém je aktivita vložena [timestamp gmt]
ad … data aktivity [a … název atributu, b … hodnota atributu, c … typ atributu]

typy atributů

1 … číslo
2 … text
3 … doba [sekundy]
4 … ano/ne [1 – ano, 0 – ne]
5 … datum a čas [timestamp gmt]
7 … seznam 
9 … sledovaná doba [sekundy]


například:

1. 6. 12:00:00 – 30. 6. 12:00:00

https://sysdo.eurosat.cz/api/user/activity/1527847200/1530352800/XXXXXXXXX

Žádosti

vzor

https://sysdo.eurosat.cz/api/user/request/[časová značka – OD]/[časová značka – DO]/[API klíč]

(časová značka ve formátu TIMESTAMP)

(API klíč naleznete v editaci firmy v pokročilém režimu v záložce obecné)

legenda

eid … osobní číslo
un … login uživatele
ty … typ žádosti (typ plánu)
t … čas vložení žádosti
tf … platnost žádosti od
tt … platnost žádosti do
st … stav – nevyřízeno / schváleno / zamítnuto
aun … login uživatele, který schválil nebo zamítl žádost
no … poznámka [ un … login, t … čas, n … text poznámky ]

typy žádostí (typy plánů)

1 … dovolená
2 … doktor
3 … soukromý odchod
4 … placené volno
5 … neplacené volno
6 … ošetřování člena rodiny
7 … nemoc
8 … práce – pevná
9 … kompenzace
10 … přesčas
11 … pružná kompenzace
12 … pružný přesčas
13 … služební výjezd
14 … rodičovská dovolená
15 … mateřská dovolená
16 … práce – pružná
17 … sick day
18 … práce – celopružná


například:

1. 6. 12:00:00 – 30. 6. 12:00:00

https://sysdo.eurosat.cz/api/user/request/1527847200/1530352800/XXXXXXXXX

Uživatelé

vzor

https://sysdo.eurosat.cz/api/group/users/[API klíč]

(API klíč naleznete v editaci firmy v pokročilém režimu v záložce obecné)

legenda

eid … EID (osobní číslo)
ul … login
un … jméno
us … příjmení
ue … email
up … telefon pracovní
upp … telefon osobní
ua … aktivní [true … aktivní, false … neaktivní]


například:

https://sysdo.eurosat.cz/api/group/users/XXXXXXXXX

Všechna data

vzor

https://sysdo.eurosat.cz/api/attendance/alldata/[časová značka – OD]/[časová značka – DO]/[API klíč]

legenda

Atribut Hodnota
extId … Externí ID – lze nastavit na zaměstnanci
namJméno zaměstnance
surPříjmení zaměstnance
daysPole dnů které se reportují – klíč je timestamp daného dne v GMT
dayFormattednaformatovaný timestamp RRRR-MM-DD (2020-01-25)
daytimestamp dne
workedodpracováno (s)
pausedoba strávená v pause (s)
holidaysvátek který má být proplacen (není práce ve svátek) (s)
vacationdovolená (s)
paidLeaveplacené volno (s)
unpaidLeaveneplacené volno (s)
overtimepřesčas (s)
sicknessnemoc (s)
doctorlékař (s)
busLeaveslužební výjezd (s)
parentalLeaverodičovská dovolená (s)
maternityLeavemateřská dovolená (s)
freeBusLeavevolný služební výjezd (s)
familyCareošetřování člena rodiny (s)
transferpřevod (s) – může být v záporu
privateLeavesoukromý odchod (s)
sickDaysick day (s)
freeDoctorvolný doktor (s)
smokePausekouřová pauza (s)
homeOfficepráce z domova (s)
nightFondpráce přes noc (s) (22:00 – 06:00)
holidayFondpráce ve svátek (s)
weekFondpráce o víkendu (s)
saturdayFondpráce v sobotu (s)
sundayFondpráce v neděli (s)
busLeaveTotalslužební a volný služební výjezd dohromady (busLeave +
freeBusLeave) (s)
doctorTotaldoktor a volný doktor dohromady (doctor + freeDoctor) (s)

 

převod data a času do timestamp: https://www.epochconverter.com/